A mikrohullámú technológia

A mikrohullámú technológia a hagyományos vezetékes kap­cso­lat helyett az elektromágneses hullámokat használja az ada­tok továbbítására, legelterjedtebb formája a WiFi (Wireless Fi­delity - vezeték nélküli minőség). A beltéri használat mellett Ma­gyar­or­szágon a WiFi már szerepet játszik a közterületeken és köz­in­téz­ményekben a helyfüggetlen szélessávú kommunikáció meg­te­remtésében (HotSpot), és a távoli, fejletlen, üzletileg kevéssé von­zó területek szélessávú kiszolgálásában.

A harmadik generációs (3G) mobilkommunikáció alapját je­len­tő nagykiterjedésű vezeték nélküli eléréssel párhuzamosan ki­fejlesztették annak kis kiterjedésű változatát is, amely a sza­bad­dá tett rádiófrekvencia-tartományokban vezeték nélküli helyi há­ló­zatok formájában működik. Az ilyen, ún. WLAN-alapú meg­oldásokat, leggyakrabban létező szélessávú hozzáférések ki­terjesztésére vagy megosztására alkalmazzák, illetve olyan in­téz­ményekben, szolgáltató egységekben (pl. repterek, pá­lya­ud­varok, szállodák, bevásárlóközpontok), ahol egyébként nincs ve­zetékes szélessávú elérés.
Szélessávú internetkapcsolat a hagyományos vezetékes elérés he­lyett/mellett elektromágneses hullámok (mikrohullámok) ré­vén is megvalósítható. Az ilyen kapcsolat alapja egy olyan rá­di­ófrekvenciás összeköttetésen alapuló vezeték nélküli he­lyi hálózat (WLAN - wireless local area network), amelynek leg­a­lább egy szegmense elektromágneses hullámokat használ ada­tok küldésére és fogadására.

A WLAN technológiák Magyarországon és nemzetközileg is leg­elterjedtebb formája, a Wi-Fi, amelynek elsődleges ha­szon­élvezői természetesen a hordozható számítógépekkel és ké­zi eszközökkel rendelkezők. Wi-Fi esetében az adatokat a he­lyi hálózatra csatlakozók egy adatszóró “forrópontból” (úgy­ne­ve­zett HotSpot-ból) kapják. Egyszeri bejelentkezés után az adott há­lózat bármelyik “forróponton”, vagyis kapcsolódási ponton ke­resztül használható.

A Wi-Fi 100-200 méteres körzetben 11 Mbit/s (Az IEEE 802.11b esetén) adatátviteli sebességet a 802.11a/g esetén pe­dig 54 Mbit/s sebességet tesz lehetővé. A kábelmodemes csat­la­kozáshoz hasonlóan állandó és azonnali kapcsolatot biztosít a vi­lághálóval.

A Wi-Fi-hez hasonlóan forrópontokra alapozott szélessávú adat­kom­munikációs helyi hálózat a WiMAX is, amelynek maximális ha­tó­távolsága a jelenlegi kísérletek alapján az 50 kilométert is el­érheti és a maximális adatátviteli sebessége akár 70 Mbit/s is lehet, sőt a 3G-hez hasonló mobilkapcsolat biztosítására is al­kal­mas, igaz, csak behatárolt körzetekben.