A mobil alapú technológiák

A mobil alapú technológiák szintén lehetővé teszik a digitális adatátvitelt, így az internet használatát is. Az utóbbi időben ezen a területen az UMTS rendszer (a HSDPA) jelentette a legnagyobb áttörést, amelynek köszönhetően, álló végpont esetében már akár 2 Mbit/s sávszélességet is el lehet érni, im­már az ország több mint 40%-nyi területén.

A mobiltechnológia rohamos tempóban fejlődik. A második ge­ne­rációs (2G), csupán hangátvitelre lehetőséget adó rendszerek adat­átvitelre történő kiterjesztés előbb megnyitotta az utat a kö­zepes sebességű 2.5G szolgáltatások bevezetése előtt, majd ki­fej­lesz­tették a nagysebességű 3G rendszert, amely ezen a területen az utóbbi idők legnagyobb áttörését hozta. A 3G rendszerek be­ve­zetésével párhuzamosan ugyanakkor már folynak a 4G mo­bil­rendszerek kutatásai is, főként a Távol-Keleten.

A szélessávú mobil technológiák előnye, hogy a felhasználók moz­gás közben is igénybe vehetik az internet szolgáltatásait: bön­gész­hetnek a weben, e-mailezhetnek, beléphetnek a céges intra­net­re stb. Másrészt a mobiltelefonálásnál megszokott idő alapú szám­lá­zással szemben az adatátvitel díjazása gazdaságosabb, hi­szen csak a ténylegesen forgalmazott adatmennyiség után fi­ze­tünk, amely azonban még mindig jelentősen drágább egy fix te­lepítésű internetszolgáltatással szemben.

A mobil internetezés hátránya ugyanakkor, hogy valóban nagy sáv­szélességű internetkapcsolat csak álló végpontok esetében ér­hető el, mozgás közben az adatátviteli sebesség lényegesen csök­kenhet.

A mobilkommunikáció alapja a digitális beszédátvitelre épülő má­sodik generációs (2G) technológia, amelyre a hagyományos GSM hálózatok épülnek. A 2G esetében a közvetítendő elsőd­le­ges tartalom az emberi hang. A mobilozás robbanásszerű ter­jedésével, valamint ezzel párhuzamosan az internetezés el­ter­jedésével azonban új igények merültek fel a felhasználók ré­szé­ről, amelyek elsősorban mobiltelefon és az internetet le­he­tőségeinek együttes kihasználására irányultak. Ennek rea­li­zálásához a mobil technológia továbbfejlesztésére volt szük­ség.

Ennek első lépcsője a GPRS (General Packet Radio Service, az­az általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), amelynek mű­kö­dési elve, hogy a rendszer az adatot több részre (csomagokra) bont­ja, ezeket továbbítja a GSM-hálózaton keresztül, majd a cél­ál­lomáson összerakja. A GPRS tehát nagyobb mennyiségű adat meg­növelt sebességű átvitelét teszi lehetővé, vagyis lényegében a mo­bilos internetezést.

A GPRS mérföldkőnek számít a GSM hálózatok fejlődésében, amely megnyitotta az utat előbb a közepes sebességű (maximum 171,2 kbit/s) 2.5G szolgáltatások előtt (már jó minőségben le­het színes álló- és 10-12 másodperces mozgóképeket cserélni, on­­line játékokat játszani stb.), majd a nagysebességű harmadik ge­­ne­rációs mobilkommunikációs (3G) rendszerek számára.

Ez utóbbiak alapja az UMTS ( Universal Mobile Telephone Service , azaz egyetemes mobiltelefon-szolgáltatás), amely nagy ki­­ter­jedésű, kétirányú rádióösszeköttetést jelent, és ebből fa­ka­dó­an lényegesen nagyobb adattömegek átvitelét teszi le­he­tővé. Az UMTS-ről bővebben az umts.lap.hu weboldalon tá­jé­ko­zód­ha­tunk.

Az UMTS jelenleg a mozgásban lévő végpontok esetén, gyalogos köz­lekedésnél 384 kbit/s, gépjárművel történő haladás közben leg­a­lább 144 kbit/s, álló végpont esetében pedig akár 2 Mbit/s adat­átviteli sebességet biztosít.

Az UMTS a jelenleg fejlesztés alatt álló HSPDA (High Speed Pac­ket Data Access - nagy sebességű adatcsomag elérés) kiegészítés ré­vén, álló helyzetű végpont számára akár 10 Mbit/s adatátviteli se­bes­séget is biztosíthat. A már bevezetett, több szolgáltatónál is elő­fizethető HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 14,4 Mbit/s, a HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) 5,75 Mbit/s adatátviteli sebességű.

A 3G rendszerek tökéletesítésével párhuzamosan azonban már zaj­lanak a 4G mobilrendszerek kutatásai, főként a Távol-Keleten. Ezek révén 100 Mbit/s sebességig terjedő, mozgásban levő adat­át­vitelt is támogató rendszereket igyekeznek megvalósítani, míg állóhelyzetben 1 Gbit/s sebességű összeköttetésekkel kí­sér­le­teznek. E rendszerek bevezetése azonban Európában 10 éves táv­laton belül, az UMTS rendszerek beruházásainak meg­té­rü­lé­sé­ig nem várható.