Internet alapismeretek

Internetre készülünk

Bevezető
Az első lépések
Amire szükség van
Számítógép
Bemeneti egységek
Kimeneti egységek
Internet
Levelezés
Chat, videotelefon
Közösségi oldalak
Fórumozás, társkeresés
Fórumozás
Társkeresés
Blogolás
Információgyűjtés
Keresők
Elektronikus boltok
A vásárlás menete
Egyéb lehetőségek az interneten
Elektronikus piactér
Videotartalom
Online játékok
Elektronikus ügyintézés
Internetre készülünk

Bevezető

Az oktatási anyag összeállításával olyan embereknek kívánunk se­gítséget nyújtani, akik nyitottak az internet megismerésére – ami hirtelen olyan fontossá vált a világban – de számítógépes ta­pasztalat hiányában egyelőre még nem tették meg az első lé­pést a világháló felfedezésére.
A kiadvány célja, hogy minél közérthetőbben bemutassa, mire hasz­nálhatják az emberek az internetet, hogyan kezdhet el in­ter­netezni valaki, aki azelőtt még sohasem próbálta.
A kiadvány második része bemutatja az Internet fizikai meg­va­lósulásához kapcsolódó tudnivalókat. Hiszen ha azt akarjuk, hogy a világ házhoz jöjjön, előbb ki kell építeni az útját.
Megtudhatjuk, hogyan válasszunk internet-szolgáltatót, és hogy me­lyek azok a műszaki tudnivalók, amelyek a számunkra leg­jobb szolgáltatás kiválasztásához szükségesek lehetnek.

Amire szükség van

Ahhoz, hogy megismerje az információs korszak lehetőségeit, nem feltétlenül kell rendelkezni számítógéppel. Általában kor­lá­to­zott ideig ingyen, vagy minimális térítési díjért hozzá­fér­hető szá­mítógépek állnak rendelkezésre úgynevezett in­ter­net­ká­vé­zók­ban, netklubokban, ingyenesen látogatható könyvtárakban, illetve teleházakban, művelődési házakban, számos városban köz­te­rületi termináloknál, oktatási intézményekben, stb.
Mindezek ellenére nagyon hasznos a saját számítógép be­szer­zése. Otthona kényelméből, zavartalanul, korlátok és kö­tött­ségek nélkül élvezheti a számos lehetőséget, amelyet a szá­mí­tó­gé­pe és a világháló nyújthat.

Számítógép


A számítógép központi része a rendszeregység, amely a szá­mí­tógépházban található. Ez tartalmazza a gép működéséhez szük­séges legfontosabb elemeket, és itt történik az adatok fel­dol­gozása, tárolása. A házon láthatjuk a bekapcsolás és az új­ra­indítás (reset) gombját. Itt találjuk a CD- és DVD-lemez meg­haj­tó nyílását is. Újabban a ház elülső részén USB-portok és fül­hallgató- valamint mikrofon bemeneti nyílások is vannak el­helyezve, ami könnyebbé teszi a Pen Drive-ok és egyéb hát­tér­tárolók, memóriakártyák csatlakoztatását.
A központi egységhez csatlakoznak az úgynevezett perifériák, ame­lyeket bemeneti és kimeneti egységekre oszthatunk fel.

Bemeneti egységek

A billentyűzet segítségével szöveget lehet a számítógépbe ír­ni. Az írógépek billentyűzetéhez hasonlóan ezen is betű és szám­billentyűk találhatók, de a számítógépek billentyűzetei kü­lön­le­ges gombokkal is rendelkeznek:
A jobb oldalon található numerikus billentyűzet használatával gyor­san lehet számokat beírni.
A navigációs billentyűk, például a nyílbillentyűk a do­ku­men­tu­mokon vagy a weboldalakon belüli helyváltoztatást teszik le­hetővé.
Az egérnek nevezett eszközt használjuk arra, hogy a számító­gé­pen meg­jelenő nyilat irányítsuk. Az egereknek általában két gomb­ja van: egy elsődleges gomb (bal oldalon), és egy má­sod­la­gos gomb (jobb oldalon). Az egér használata során az ese­tek túl­nyo­mó több­ségében a bal gombot használjuk. Amikor kat­tin­tás­ról vagy dup­la kattintásról van szó, ezt a bal gombbal végezheti el.
Ma már a legtöbb egér görgővel is rendelkezik a két gomb között. Ez megkönnyíti a több képernyőt is betöltő információ közötti „la­pozást”. Amikor a kezével mozgatja az egeret, a képernyőn ta­lálható mutató is ugyanabba az irányba mozog. Amikor ki kí­ván jelölni egy elemet, rá kell mutatnia, majd kattintania kell a bal­oldali gombbal. Az egérrel történő mutatás és kattintás a szá­mítógéppel történő kommunikáció fő módja.

Kimeneti egységek

A monitor szerepe, hogy megjelenítse munkája eredményét, más­részt a képernyőn megjelenő menüsorokon és üzeneteken ke­resztül választhat a különböző felkínált műveletek közül.
A nyomtató (printer) olyan eszköz, amellyel a számítógépen meg­­jelenített információt papírra rögzíthetjük. Az újabban kap­ható multifunkcionális nyomtatók képesek a nyomtatás mel­lett szkennelni is, vagyis a papíron rögzített információt a szá­mítógépen megjeleníteni.
Az eddig bemutatott, kézzelfogható eszközök megnevezése a hard­ver. A számítógép működéséhez azonban a hardver esz­kö­zök mellett szükség van szoftverekre is. A szoftverek (más néven prog­ra­mok) teszik lehetővé a munkát a számítógéppel. Míg az egyik program egy számológépet jelenít meg a képernyőn, egy má­sik programmal internetezhet, egy harmadikkal pedig raj­zol­hat.
A legfontosabb ilyen szoftver az operációs rendszer. Az operáci­ós rend­szerek keretrendszert biztosítanak a különböző szoftverek szá­mára azok működtetéséhez (futtatásához). Az operációs rend­szer amolyan hidat képez a különböző szoftverek és a hard­ver közé, lehetővé téve a szoftverek számára a különböző hard­ver­szközök elérését. Az operációs rendszerekhez mellékelt szoft­verek önmagukban is lehetőséget adnak bizonyos feladatok el­vég­zésére, bár jellemzően nem olyan színvonalon, mint aho­gyan azt a célszoftverek szoftverek teszik.

Internet

Az internet nem más, mint egy, az egész világra kiterjedő számítógéprendszer. A hálózat felépítése dinamikus, bármikor kapcsolódhat hozzá egy-egy számítógép, s ezek ugyanígy bár­mely pillanatban le is kapcsolódhatnak róla. Mindezek ellenére az in­ternet mégis egységes rendszert alkot.  
Az internethez való csatlakozás egyik lehetséges módja előfizetni egy internet-szol­gáltatónál. Rendkívül sokféle ajánlat létezik kü­lön­böző szol­gáltatóknál, ezért érdemes megfontolni, hogy mit sze­retne hasz­nálni az internet adta lehetőségekből. Általában: ha csak bön­gészni és levelezni szeretne, inkább az alacsony sáv­szélességű (jellemzően olcsóbb) kapcsolatok közül válasszon. Fájlok letöltéséhez, on-line játékokhoz vagy filmnézéshez nagyobb sávszélességű internet-elérésre van szüksége. Az elér­hető szolgáltatásokról több szervezet és cég is üzemeltet olyan honlapokat, mint például: internet árak ahol egyszerűen meg­tudhatja, hogy lakóhelyén milyen előfizetési lehetőségek van­nak.
Az interneten való böngészés, olvasás nem más, mint honlapok (vagy más néven weblapok) „látogatása”. Minden honlapnak van egy „címe”, amit ha begépelünk a böngésző program erre alkalmas szövegmezőjébe, akkor a honlap megjelenik a képernyőn. Ezt a nevet hívják számítógépes szakzsargonban URL-címnek. Ezek a címek többnyire beszédesek pl.:www.kerdezek.hu, könnyen megjegyezhetőek és utalnak a weblap tartalmára. A weblapok a nyom­tatott szövegnél sokkal több lehetőséget nyújtanak tar­tal­muk és szervezésük miatt. Míg az írott szöveg lineárisan bal­ról jobb­ra olvasható csak (esetleg fordítva), addig az elek­tro­ni­kus szö­veg szerkezete egy elágazó fához hasonlítható. Ez job­ban al­kal­mazkodik az emberi gondolkodáshoz, mert nem szük­séges min­den szöveget végigolvasnunk, csak azt, ami az ér­dek­lő­dé­sün­ket felkeltette.
Egy weblap a következő elemeket tartalmazhatja:
Szöveg
Kép
Link – A linkek lényege, hogy egy új weblapot látogthat meg egyetlen kattintással. Ha híreket akar olvasni, és meglátogat egy híroldalt (pl. www.index.hu), akkor egy listát lát majd a legfrissebb hírekről. Az egyes hírek címére kattintva megjelenik a hírhez kapcsolódó teljes írás. A linkek általában eltérő színűek, és aláhúzással is kiemeltek. Az egérmutató a link fölé húzva egy felfelé mutató kéz alakját veszi fel, míg szöveg felett függőleges vonal, kép felett pedig nyíl formájú.
Mozgókép
Hang
A világháló nyújtotta lehetőségek kihasználásában segítenek a bön­gésző programok. Ismertebb böngészők a következők:  Mo­zilla Firefox, Microsoft Internet Explorer,  Opera, Google Chrome.
A böngésző programok a weboldalakat némileg eltérő módon jeleníthetik meg, de a különbségek általában nem jelentősek.
Az alábbi kép a Firefox indulásakor betöltődő www.firefox.com kezdőlapot mutatja. A cím mező tartalmazza az elérési címet: http://www.mozilla-europe.org/hu/firefox/ A látni kívánt web­lap elérési címét a cím mezőbe kell beírni, majd Enter billentyűt nyom­ni (például: www.met.hu +ENTER). Ezután betöltődik a kí­vánt honlap.
A weblap jobb oldalán található függőleges görgető sáv se­gít­ségével a jelenleg nem látható részeket tudja megtekinteni. Eh­hez mindössze annyit kell tennie, hogy vagy a fel/le mu­ta­tó nyilakra kattintgat az egérrel, vagy a görgetőre viszi az egér­kur­zort, folyamatosan nyomja a bal egérgombot és a megfelelő irány­ba (fel, vagy le) mozgatja az egeret. Ha az egéren található gör­gő, akkor annak használata egyszerűbbé teszi a leírt fo­lya­ma­tot.

Levelezés

A számítógép-felhasználók közötti kommunikáció elterjedt for­mája az elektronikus levelezés. Az elektronikus levél köz­is­mert­té vált idegen megnevezése az e-mail. Előnye, hogy le­ve­leit kevesebb munkával, gyorsabban, gyakorlatilag ingyen jut­tat­hat­ja célba. Elküldött leveleit újra elolvashatja, sok példányban el­küld­heti más ismerősei számára is. A levéllel csatolt fájlokat (ké­peket, videókat, hangfelvételeket) is küldhet ismerőseinek, ba­rátainak.
Elektronikus levelezéshez használhat levelezőprogramot, vagy vá­laszthat az egyre nagyobb számban jelenlévő ingyenes we­bes le­ve­lezést biztosító szolgáltatók közül. A levelezés meg­kez­dé­sé­hez azonban mindenekelőtt szüksége van egy e-mail címre, amely a postai cím internetes megfelelője. Az e-mail címére kül­dött leveleket Ön fogja megkapni.
E-mail cím regisztrálására két lehetőség is van. Egyrészt az in­ternet-szolgáltatónál biztosít az Ön számára egy e-mail címet. Ezt a megoldást egyre ritkábban használják az internetezők, mi­vel ha Ön szolgáltatót vált, úgy az e-mail címe is megváltozik. Az e-mail cím azonban központi fontosságú az internetes élet­ben, és körülbelül annyi munkába kerül mindenhol jelölni az e-mail cím változását, mint egy költözés után bejelenteni a cím­vál­tozást minden releváns intézménynek.
A másik lehetőség a (gyakran ingyenes) böngészőből elérhető e-mail szolgáltatók használata. Ennek előnye, hogy leveleinket bár­honnan elolvashatjuk, ahol van internet és egy számítógép. A le­velek elvesztésének esélye kisebb, mivel azok a fehasználó számítógépének meg­hibásodása esetén sem vesznek el, míg a szolgáltatók szerverén rendszerint rendszeres adatmentés van.
Ha Ön ingyenes webes szolgáltató mellett dönt, számtalan le­he­tőség közül választhat. Ilyen például a Gmail, Yahoo! Mail, c2.hu, Freemail, Indamail,  stb.
Az egyik legnagyobb szolgáltató jelenleg a Gmail, így ezen mutatjuk be a szolgáltatás működését. Új postafiókot nyitni legegyszerűbben a http://gmail.com címen lehet.
A „Fiók létrehozása” gomb megnyomása után a megfelelő mezőket értelemszerűen ki kell tölteni, majd az „Elfogadom. Készüljön el a fiókom.” gombot megnyomni. A fiók létrehozása oldalon a különböző kérdésekhez magyarázatok, példák tartoznak, hogy megkönnyítsék a regisztrációt.
A fenti címen a korábban megadott felhasználói név és jelszó beírásával majd a Bejelentkezés gombra kattintva be­léphet saját postafiókjába. Itt láthatja első beérkezett e-mail­jét, me­lyet a Gmail szolgáltató küld minden felhasználónak üdvözlésül.

Az oldal felső sorában bal oldalon a gmail-hez kapcsolódó szolgáltatások menüsorát látja. Itt használhat külön naptárat, sa­ját on-line dokumentumokat hozhat létre és kezelhet, meg­oszt­hatja fényképeit másokkal, saját webhelyet hozhat létre, ke­res­het a weben különböző kategóriák szerint, stb. Ugyanebben a sor­ban a jobb oldalon láthatja a saját e-mail címét, a beállítások és a súgó menüpontot, a kijelentkezés gombot.
Levelet kétféleképpen hozhat létre: a bal oldali menüsor felső ré­szén a levélírás gombra kattintva, és a megjelenő táblát ér­te­lem­szerűen kitöltve; vagy a címtárban eltárolt címek egyike fölé húz­va az egeret, a megjelenő ablak „g-mail” gombjára kattintva. Ugyan­itt beszélgetésre is hívhatja ismerőseit, a „meghívás cse­ve­gésre” gombra kattintva.
Levél írásakor ki kell töltenie a címzett címét (teljes e-mail cím, pl.: nagy.janos@gmail.com). Ha körlevelet szeretne küldeni több címzettnek is, úgy az e-mail címeket vesszővel válassza el egy­mástól (pl.: nagy.janos@gmail.com, kiss.gaspar@freemail.hu, papp.krisztina@c2.hu). A „Tárgy” mezőbe röviden írja be, amiről a levél szólni fog. Ajánlatos mindig kitölteni ezt a mezőt az utólagos kereshetőség miatt. A „Melléklet csa­to­lása” mezőt akkor használja, ha leveléhez egy fájlt (például ké­pet) szeretne csatolni. Az alsó nagy, fehér részbe írja a levél szö­vegét. Ha a levelet nem akarja azonnal elküldeni, a „Mentés most” gombra kattintva piszkozatként elmentheti, és később vissza­térhet a levélíráshoz. Amikor levele végleges, a „Küldés” gomb­ra kattintva elküldheti. Ha kapott levélre szeretne válaszolni, a „Válasz” gomb meg­nyo­má­sával válaszlevél írásához kezdhet. A „Továbbítás” gombbal egy fogadott levelét küldheti tovább tel­jes egészében másik e-mail címre. A „Törlés” gombbal törölheti leveleit.
Ha egy, a számítógépén lévő fájlt szeretné a leveléhez csatolni, a „Mel­léklet csatolása” gomb megnyomásával egy újabb sor je­le­nik meg. A „Tallózás” gombra kattintva megkeresheti és ki­je­löl­heti az elküldeni kívánt fájlt.

Chat, videotelefon

Az internet lehetőséget biztosít családjával, barátaival való va­lós­idejű beszélgetések folytatására is. Ezek általában egyszerű szö­veges üzenetek (chat), de lehetőség van hang vagy video-be­szélgetésekre is. Ehhez használható például az ingyenesen le­tölt­hető Windows Live Messenger (röviden: MSN) program.
Az MSN használatához új felhasználóként regisztrálnia kell. A program letelepítése és indítása után a bejelentkezési képernyőn a „Re­gisztrálja magát” gomb megnyomásával kezdeményezhető a re­gisztráció. Korábban már szó volt róla, hogy az e-mail cím köz­ponti szerepet tölt be az internetezés során. Az MSN-en tör­ténő regisztráció alapja az e-mail cím. Ennek segítségével ta­lál­hatják meg Önt ismerősei, valamint Ön is ismerősei e-mail cí­me alapján beszélgethet velük.
A bejelentkezési képernyőn lévő „Név tárolása” és „Jelszó tá­ro­lása” négyzeteket bepipálva bejelentkezéskor a számítógép au­to­ma­tikusan kitölti a felhasználónév és jelszó mezőket. Ebben az eset­ben Önnek nem kell minden alkalommal begépelnie az e-mail címét és a jelszavát. Ez azonban könnyen oda vezethet, hogy a jelszavát elfelejti, ezért érdemes minden jelszót biz­ton­sá­gos helyre felírni.
Amennyiben nem szeret gépelni, hanem inkább szóban be­szél­getne partnerével, abban az esetben a Messengerrel ezt is meg­teheti (bár a legnépszerűbb internetes telefonálós szoftver a Skype). Ha pedig látni is szeretné azt, akivel beszélget, akkor web­kamerára is szüksége lesz.
A program egy listában mutatja meg Önnek, hogy mely is­me­rősei interneteznek épp, így velük bármikor tud beszélgetést kez­deményezni. A beszélgetés elkezdéséhez az online partnerek kö­zül ki kell választania az illető partner nevét. A partner pik­to­gramján dupla kattintással kattintva megnyílik a chat felület. A chat felület alsó üres sávjába gépelje be üzenetét, majd nyomja meg az enter billentyűt.
Ha telefonálni szeretne a program segítségével, akkor az ablak fel­ső részén látható telefon ikonra kattintva kezdeményezhet hí­vást. A videotelefon használatához a kép+telefon piktogramot vá­lassza.

Chat-elésre és videotelefonálásra szintén alkalmas az in­gye­ne­sen letölthető Skype. A programot elérheti a www.skype.hu web­oldalon, ahonnan az letölthető. Az ingyenes szolgáltatásokon kí­vül (felhasználók közötti hang beszélgetés, üzenetküldés, chat, fájlküldés, videokonferencia), rendkívül kedvezményes ta­rifákkal hívhat vezetékes telefont és külföldi számokat.

Közösségi oldalak

A közösségi oldalak olyan helyek az interneten, ahol könnyen megtalálhat valakit, akit ismer vagy régen ismert (pl. osz­tály­tár­sak, volt kollegák). A közösségi weboldalakon az internetezők be­mutatják magukat, így ismerőseik megtalálhatják őket. Meg­ke­reshetik egymást, megnézik kivel mi történik, az oldalon ke­resz­tül alkalmanként leveleznek, vagy üzenő falon keresztül in­formációt osztanak meg a közösséggel. Magyarországon nép­sze­rű oldalak az iWiW.hu és Facebook.com.
Az iWiWre való regisztrációhoz meghívóra van szüksége, amit egy már az oldalon jelenlévő ismerőstől kaphat meg. Bejelentkezés után a legfelső sorban az új üzeneteket és értesítéseket valamint az is­merősök számát, a függő kapcsolatokat láthatja. A jobb ol­da­lon a profilt módosíthatja, és az oldallal kapcsolatos egyéb be­állításokat végezheti el.
Főbb menüpontok: A kezdőlap gomb értelemszerűen a kez­dő­lapot hozza be, mint az a lenti ábrán is látszik. Az „ismerőseim” gomb a már felvett ismerőseit mutatja meg Önnek. A „Kit is­mer­hetek?” gomb a közös ismerősöket keresi, a már bejelölt is­merősei kapcsolatait mutatja. Az „üzenetek” gombbal a kapott üze­neteket nézheti meg, és a baloldalon megjelenő menüsorból vá­laszthat a további lehetőségek közül. Mint például az üze­net­írás ismerősnek vagy az üzenőfalra. Klubok tagja is lehet, és ír­hat üzeneteket. Böngészhet apróhirdetések között és Ön is hir­dethet.

Fórumozás, társkeresés

FórumozásHa új barátokra vagy társra vágyik, az in­ter­ne­ten számtalan társ­ke­re­ső szolgáltatás érhető el. Ha pl. ha pe­cá­záshoz, főzéshez vagy akár nyaraláshoz keres tippeket, a fó­ru­mok közössége segíteni fog. A fó­rumok a személyes ta­pasz­ta­latok megosztásával segíthetnek pél­dául a vásárlói dön­té­sek­ben, a demokrácia kiteljesítésében, a hi­va­tali ügyintézésben, stb.
Népszerű hazai fórumok: Index Fórum – elérése: forum.index.hu, Nők Lapja Fórum – elérése: www.nlcafe.hu/forum
További fórumokról információkat a forum.lap.hu címen ta­lál­hat, valamint a http://forumkereso.hu címen olyan nagy hazai fó­rumokban lehet egyidejűleg és gyorsan keresni, mint pl. az Index, Prohardver, Nők Lapja Cafe, HWSW, SG.hu fórumai.
A legtöbb fórumban olvashat regisztráció nélkül is, de ah­hoz, hogy Ön is hozzászólhasson a témákhoz, regisztráció szük­sé­ges.

A fórumokra, pl. az Index Fórumra a „Regisztrálok”, vagy „Re­­­gisztráció” gomb megnyomásával megjelenő képernyő ér­te­lemszerű kitöltésével regisztrálhat. Belépés a jelszó és fel­hasz­nálónév megadásával lehetséges, ugyanazon a képernyőn, re­gisztráció után. A regisztrációhoz rendelkezni kell egy már lé­tező email címmel, amelynek valódiságát a szolgáltató el­len­őrzi.

Társkeresés

Magyarországon népszerű társkereső szolgáltatások:
Randivonal.hu – elérése: http://www.randivonal.hu/
 

Blogolás


A blog (weblog, azaz webnapló) egy internetes napló, amelyet bár­ki írhat és közzéteheti tartalmát mások számára is. Aki elolvas­sa, hoz­záfűzheti véleményét, megjegyzését. A legfontosabb elté­rés egy online újságtól az, hogy a blogírók többnyire függetlenek a mé­diavállalatoktól, így a stílus és tartalom terén nagyobb sza­badsággal rendelkeznek. Egy blog szólhat az író életéről, hob­bi­járól, de sok olyan blog is van, amely egy város híreivel, egy vál­lalattal, vagy egy népszerű témáról szól. Népszerű blo­gok pél­dául:
könyvek: konyves.blog.hu, olvasonaplo.freeblog.hu
filmek, sorozatok: www.mozinet.hu, www.sorozatjunkie.hu, hogyvolt.blog.hu
gasztronómia: malackaraj.blog.hu, www.sajtkukac.hu
tudományos kísérletek: szertar.blog.hu
Ha Ön is szeretne blogot írni, úgy a freeblog.hu vagy a blog.hu címre ellátogatva regisztrálhatja magát (ezeken kívül még számos szolgáltatónál készíthet blogot. A blog írása nem igé­nyel haladó számítástechnikai ismereteket, a szolgáltatás vi­szony­lag egyszerűen használható.

Információgyűjtés

Az interneten ma már szinte minden információ megtalálható. Hasznos, ha tudja, hol nézhet utána híreknek, az időjárásnak, va­súti menetrendnek vagy akár cégek kínálatának. Az összes ha­zai menetrend (MÁV, Volán, HÉV, MALÉV BKV, MAHART) meg­található egy címen. Külföldi és hazai utazásokhoz nagyon hasz­nos útvonaltervezőket is találhatunk. Jogszabályok ta­lál­ha­tók minisztériumok honlapján, és pl. az Origo Üzleti Negyed al­webhelyén. Itt sok egyéb – minden munkavállaló számára fon­tos információ és szolgáltatás is elérhető.
Fontosabb információs oldalak elérhetőségei:
Vasúti menetrendnek: www.mav-start.hu
Autóbusz menetrendnek: www.menetrendek.hu
Híreknek: www.index.hu, www.origo.hu
TV és egyéb műsoroknak: www.port.hu, www.est.hu
A helyi közösséggel, önkormányzattal kapcsolatos híreknek, in­for­mációknak: a helyi újságok internetes oldalán, és/vagy az ön­kormányzat honlapján.
Elektronikus kormányzati szolgáltatásoknak, pl. elektronikus adó­bevallásnak: www.magyarorszag.hu

Keresők

Ha kíváncsi valamire, de nem tudja, hogy hol nézhetne utána… az interneten megtalálja.
Az interneten fellelhető információ keresésére alapvetően két le­he­tősége van:
Begépeli azt, amire kíváncsi, ezután egy listát kap azokról az in­ternetes oldalakról, ahol a kérdésére választ kaphat. Ajánlott ke­resők: www.google.com, www.goliat.hu
Más internetezők listát készítenek a legérdekesebb oldalakról, ahol szintén új információkat találhat. Ajánlott linktár: www.goliat.hu
Keresést úgy kezdeményezhet, hogy a keresőszó (szavak) be­í­rá­sa után a „Google keresés” gombra kattint. Ezután megjelenik a ta­lá­lati lista, oldalanként tízesével csoportosítva. A Google ké­pes egy kifejezéssel kapcsolatban egyszerre képet, videót és cso­por­to­kat (ha van) megjeleníteni. Azonban ügyelni kell a ke­re­ső­sza­vak használatára, mivel ha nagyon általános kifejezést használ, a ta­lá­la­tok száma feldolgozhatatlanul sok lesz. Igaz, hogy a Google a találatokból megpróbálja a releváns találatokat előrébb so­rol­ni, de nem biztos, hogy az Ön által keresett információ a leg­lá­to­ga­tot­tabb weblapon van. Ilyenkor érdemes összetettebb ke­re­ső­szavakat használni.

abra_09.jpg
7. ábra: Google főoldal

Elektronikus boltok

Az interneten lehetősége van termékeket és szolgáltatásokat vá­sá­rolni.
Az adott internetes bolt számára néhány személyes adatot kell meg­adni. Az internetes rendelés/vásárlás sok szóbeszéd el­le­né­re biztonságosabb, mint a bolti vásárlások.
Mit vásárolnak az emberek az interneten? Például:
Élelmiszert: személyes válogatást nem igénylő termékek ese­té­ben (mint a csomagolt termékek) praktikus, és a házhozszállítás is megoldott.
Könyvet: megvásárolhatók olyan könyvek is, melyeknek a helyi köny­vesboltban már nem jutott polc.
Használati cikkeket: akár más város üzletéből, akár külföldről is ren­delhetők eszközök bármilyen hobbihoz vagy munkához.
Hogyan fizetnek az interneten?
Utánvéttel: akkor kell fizetni, amikor az árut kézbe veszi.
Bankkártyával: ha az utánvét nem lehetséges, úgy előre kell fi­zet­ni. Lehetősége van biztonságos internetes bankkártya igény­lé­sére a legtöbb banknál.
Hogyan érkezik az áru?
Személyes átvétellel: Ön megy be az üzletbe és jellemzően hely­ben fizet. Az internetes vásárlás ez esetben gyakorlatilag az áru le­foglalása.
Szállítással: ha a személyes átvétel nem lehetséges, úgy a ki­­szál­lí­tás postán vagy futárcéggel történik. Meghatározott összeg­­ha­tár felett a kiszállítás általában ingyenes.
Népszerű magyarországi online boltok és közvetítők:
www.bookline.hu, www.ebolt.hu, www.edigital.hu, www.depo.hu, www.arukereso.hu

A vásárlás menete

Az internetes boltok igyekeznek a vásárlás menetét egy ha­gyo­má­nyos, bolti vásárláséhoz minél hasonlóbbá tenni. Emiatt az in­ter­netes boltok is olyan fogalmakat használnak, mint a „ko­sár”. Egy termék megvásárlásához azt a kosárba kell tenni, ami­re egy jellemzően egy „Kosárba teszem” nevű gomb ad le­he­tő­sé­get.
A válogatás végével a kasszához kell menni, amit általában olyan gombok jelölnek, mint a „befejeztem a vásárlást” vagy „to­vább a fizetéshez”.
Az internetes boltok több fizetési lehetőséget is biztosítani szok­tak. Magyarországon a leggyakoribb a bolti átvétel és az utánvét, de a bankkártyás fizetés is terjedőben van. A bolti átvétel ese­té­ben a vásárlás valójában csak az áru lefoglalását jelenti, s fizetni a hely­színen, az átvétel során kell. Az utánvét esetében a bolt a pos­tával vagy futárral a megadott címre szállíttatja a terméket, ami­nek az árát a kézbesítéskor kell kiegyenlíteni.
A bankkártyás fizetést bizalmatlanság övezi. Ennek megoldására je­len­tek meg az internetkártyák, amelyet ma már majdnem min­den banknál lehet igényelni. Ezek a kártyák minden bank ese­tében máshogy működnek, de közös bennük, hogy az in­ter­ne­ten történő fizetést teszik biztonságossá. Különösen a kül­föl­di oldalakról történő rendelés esetében lehet hasznos egy ilyen kártya beszerzése, mivel sok külföldi oldal – a postai kül­de­mé­nyek eltűnése miatt – nem teszi lehetővé az utánvétes fizetést.

abra_10.jpg
8. ábra: Bookline főoldal

Egyéb lehetőségek az interneten

Elektronikus piactér

Az interneten nem csak boltoktól, hanem más internetezőktől is lehetőség van vásárolni. Ezt hívják elektronikus piactérnek.
Általában olcsóbban vásárolhat, és gyakran találhat olyan ter­mé­keket amiket boltokban nem talál, vagy csak sok utá­na­já­rás­sal.
Népszerű magyarországi elektronikus piacterek:
www.vatera.hu, www.tesz-vesz.hu
Az elektronikus piacterek használatához segítséget talál a web­la­po­kon: a Vatera főoldalán a „Segítség” gombra kattintva külön kis menübe jut, ahol információkat talál a Vatera használatáról, ál­talában az aukciókról, licitálásról.

Videotartalom

Az internetet használók töltenek fel vicces, érdekes videókat, ame­lyet aztán mások megnézhetnek. A tartalom széles skálán mo­zog, lehetnek akár sporttal, akár főzéssel kapcsolatos videók, de a vicces videók is igen gyakoriak.
Videomegosztók, melyekre bárki feltölthet videót: www.videa.hu, www.indavideo.hu, www.youtube.com

Online játékok

A kikapcsolódni interneten játszható játékokkal is tud. A kü­lön­bö­ző játékok négy kategóriába sorolhatók:
Rövid, 5-10 perces játékok: www.honfoglalo.hu, www.kvizpart.hu, www.jatekstart.com
Hosszabb, stratégiai játékok.
Pl.: Skyrama, www.travian.hu, www.klanhaboru.hu, www.ogame.hu, farmerama,
Hagyományos számítógépes játékok
Szerencsejátékok (pl. lottó, totó stb. – www.szerencsejatek.hu).
A Honfoglaló és a Kvízpart tudásalapú, ingyenesen hoz­zá­fér­he­tő játékprogramok, amelyek a regisztrációt követően hasz­nál­ha­tóak. A Startlap Játékok szintén ingyenes, kicsi já­ték­prog­ra­mok, használatukhoz regisztráció sem szükséges. A stratégiai já­té­kokra rendszerint ingyenesen, vagy minimális térítési díj ellenében re­giszt­rálhat.

Elektronikus ügyintézés

Tekintve, hogy ma már szinte minden intézmény, hivatal mű­köd­tet honlapot, tájékozódásra és sok esetben banki és hivatali ügy­intézésre is felhasználható a számítógép.
A lehetőségek a következők:
Képet kaphat egy, az Ön számára érdekes intézmény mű­kö­dé­séről, felépítéséről, nyitva tartásáról, az ügyfélfogadási rend­ről;
Dokumentumokat, nyomtatványokat tölthet le számítógépére, ame­lye­ket kinyomtatva megtakaríthat egy hivatali vagy banki sor­ban állást. Megfelelő számlaszerződés esetén interneten ke­resztül ban­kol­hat, amelynek költségei sokkal kedvezőbbek, mint a papír alapú pénz­for­galom esetében.
Az egyes intézmények a tevékenységükhöz kötődő jogszabályokat te­ma­tikusan összegyűjtik, többnyire közérthető formában, vagy ki­vo­natosan honlapjukon elérhetővé teszik. Ezzel egyszerűbb az egy konkrét témát érintő hatályos jogszabályok áttekintése.
Internetes okmányirodában időpontfoglalást kezdeményezhet.
Hivatalos ügyek intézéséhez tematikusan rendszerezett, hasznos in­formációkat találhat.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan intézmények lis­tá­ját, kap­csolódó információkat az elektronikusugyintezes.lap.hu web­­ol­dalon találhat.